Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018

Kính gửi: Quý cổ đông

Ngày 13/4/2018, HĐTQ Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) đã có Công văn số 724/CV-HĐQT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xem xét gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 

Liên kết website