Thông báo ngày giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam -CTCP

Ngày 27/12/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Thông báo số 1672/TB-SGDHN thông báo ngày giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam -CTCP với những nội dung sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: VIW

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 58.018.600 cổ phiếu

(Năm trăm tám mươi triệu không trăm mười tám nghìn sáu trăm cổ phiếu)

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 580.186.000.000 đồng

(Năm trăm tám mươi tỷ mội trăm tám mươi sáu triệu đồng)

Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Sáu 05/01/2018

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.500 đồng/cổ phiếu.

CHI TIẾT: THÔNG BÁO 1672/TB-SGDHN

 

Liên kết website