THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

1. Thời gian:         8h00 ngày 21 tháng 6 năm 2019

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, tòa nhà VIWASEEN TOWER, số 48 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo kết quả SXKD và ĐTPT năm 2018, giai đoạn 5 năm 2014-2018 và kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2019, giai đoạn 2019-2023;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

- Thông qua Tờ trình quyết toán chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và dự toán chi phí năm 2019;

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;

- Các vấn đề khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 06/5/2019.

- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự

- Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và đề xuất ứng cử, đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 17h00 ngày 17/6/2019.

- Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo mẫu đính kèm trước 17h00 ngày 17/6/2019 bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, Fax, Email theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Tầng 5, Số 48 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: 04 38438517;         Fax: 04 38431346   Email:  info@viwaseen.com.vn

- Khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có); Thông báo mời họp.

6. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

- Tài liệu họp ĐHĐ Cổ đông được đăng tải trên Website của Tổng công ty tại địa chỉ http://www.viwaseen.com.vn - mục:“Quan hệ cổ đông”.

Trân trọng!

TÀI LIỆU TẢI VỀ:

- Thông báo mời họp

- Giấy xác nhận tham dự

- Giấy ủy quyền

- Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và các biểu mẫu

- Chương trình ĐHĐCĐ

- Quy chế cuộc họp ĐHĐCĐ

- Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS

- Báo cáo SXKD và ĐTPT

- Báo cáo của HĐQT

- Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

    Báo cáo tài chính riêng & Báo cáo tài chính hợp nhất

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Tờ trình thông qua quyết toán chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và dự toán chi phí năm 2019

- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Liên kết website