THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi:      Quý cổ đông Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo nội dung như sau:

 1. Thời gian:        8h30 ngày 22 tháng 6 năm 2018
 2. Địa điểm:         Hội trường tầng 2, Nhà khách số 8 Chu Văn An, Hà Nội
 3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 • Báo cáo kết quả SXKD và ĐTPT năm 2017 và kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018 của Tổng giám đốc;
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành;
 • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 • Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận;
 • Thông qua Tờ trình quyết toán chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và dự toán chi phí năm 2018;
 • Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 • Thông qua Tờ trình phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017-2020;
 • Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty;
 • Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty;
 • Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;
 • Các vấn đề khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 1. Điều kiện tham dự:
 • Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 24/5/2018.
 • Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).
 1. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự
 • Các đề xuất của Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày  19/6/2018.
 • Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo mẫu đính kèm trước 17h00 ngày  19/6/2017 bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, Fax, Email theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Số 52 Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội

ĐT:  04 38438517         Fax: 04 38431346   Email:  info@viwaseen.com.vn

Khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có); Thông báo mời họp.

Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Tổng công ty tại địa chỉ http://www.viwaseen.com.vn - mục: “Quan hệ cổ đông”.

Trân trọng!

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

Liên kết website