Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã ban hành Quyết định số 738/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông TRƯƠNG HUY HẢI, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH:    TẢI VỀ

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN:             TẢI VỀ

Liên kết website