Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã ban hành Quyết định số 596/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Đoàn Chung, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH:    TẢI VỀ

Liên kết website