Chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông,

HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP thông báo việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:   

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2018

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018: Dự kiến ngày 24/6/2018, thời gian cụ thể Tổng công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm dự kiến: tại Số 52 Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, địa điểm cụ thể Tổng công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung cuộc họp: Thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát;

+ Các Tờ trình: thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận; chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017-2020;

+ Các vấn đề khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ

CHI TIẾT:

  • Nghị quyết của HĐQT về việc chốt dánh sách cổ đông           TẢI VỀ
  • Thông báo chốt danh sách cổ đông                                           TẢI VỀ

Liên kết website