Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018

Kính gửi: Quý cổ đông

Ngày 24/4/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 193/CV-ĐKKD chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. (Trước ngày 30/6/2018)

Liên kết website