CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Ngày 04/7/2019, HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt được lựa chọn là đơn vị soát xét, kiểm toán BCTC năm 2019 của Tổng công ty.

Tổng công ty xin trân trọng thông báo.

Nội dung Quyết định số 03/QĐ-HĐQT: TẢI VỀ

 

Liên kết website