CBTT ủy quyền công bố thông tin

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Ngày 18/01/2018, Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP đã ký Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 460/CTN-UQ.

Tổng công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông.

Chi tiết: GIẤY ỦY QUYỀN SỐ 460/CTN-UQ

Liên kết website