CBTT ông LÊ KHẢ MẠNH – Thành viên HĐQT Tổng công ty nghỉ hưu kể từ ngày 01/6/2018

Kính gửi Quý cổ đông

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 08/6/2018 của Bộ Xây dựng về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với ông LÊ KHẢ MẠNH – Thành viên HĐQT Tổng công ty kể từ ngày 01/6/2018

CHI TIẾT QUYẾT ĐỊNH: TẢI VỀ

Liên kết website