CBTT bổ sung phạm vi công việc và giá trị Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Ngày 29/12/2017, HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP đã ban hành Quyết định số 652/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt bổ sung phạm vi công việc và giá trị Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Tổng công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông.

Chi tiết: QUYẾT ĐỊNH 652/QĐ-HĐQT

Liên kết website