Nghị quyết ĐHĐCĐ về 02 Dự án đầu tư của Tổng công ty

Căn cứ Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 01/PYK.CĐ-HĐQT ngày 21/8/2014 và Biên bản kiểm phiếu ngày 03/9/2014, Tổng công ty xin gửi tới Quý Cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Biên bản kiểm phiếu:                      TẢI VỀ

- Nghị quyết ĐHĐCĐ:                     TẢI VỀ

Liên kết website