dhcd2017

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

Tên tổ chức phát hành:Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

Mã chứng khoán:VIW

Mã ISIN:VN000000VIW7

Mệnh giá:10,000 đồng

Sàn giao dịch:UpCOM

Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng:20/05/2020

Lý do và mục đích:  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
– Tỷ lệ thực hiện: 01     cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/6/2020. Thời gian cụ thể Tổng Công ty sẽ thông báo sau
– Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, tòa nhà VIWASEEN TOWER, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội- Nội dung họp:
+ Thông qua các Báo cáo gồm: kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020; hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành; và hoạt động của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
+ Thông qua các Tờ trình: phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; quyết toán chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và dự toán chi phí năm 2020; và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.