Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

7/29/2016 4:07:59 PM

Tổng công ty xin gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

6/3/2016 10:20:09 AM

ội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Thông báo chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

5/5/2016 4:01:03 PM

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần CTCP Thủy điện Viwaseen - Tây Bắc

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần CTCP Thủy điện Viwaseen - Tây Bắc

12/22/2015 12:32:03 PM

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (“Tổng công ty”) xin thông báo Kết quả chào bán cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen – Tây Bắc thông qua đấu giá công khai được tổ chức ngày 22/12/2015 tại trụ sở Tổng công ty

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần CTCP Thủy điện Viwaseen - Tây Bắc

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần CTCP Thủy điện Viwaseen - Tây Bắc

12/21/2015 10:22:08 AM

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen - Tây Bắc

Thông báo tiếp tục thực hiện đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện VIWASEEN - Tây Bắc

Thông báo tiếp tục thực hiện đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện VIWASEEN - Tây Bắc

12/16/2015 5:58:52 PM

Tiếp theo thông báo tạm hoãn nhận đăng ký tham dự và tổ chức đấu giá của Tổng công ty vào ngày 15/12/2015, Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (“Tổng công ty”) xin trân trọng thông báo việc tiếp tục triển khai kế hoạch chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty như sau:

Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần tại CTCP Thủy điện VIWASEEN-Tây Bắc

Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần tại CTCP Thủy điện VIWASEEN-Tây Bắc

12/10/2015 2:16:21 PM

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin thông báo Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Thủy điện VIWASEEN - Tây Bắc

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

7/28/2015 3:53:38 PM

Ngày 16/7/2015, tại Hà Nội, cuộc họp thường niên năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã tổ chức thành công. Tổng công ty xin gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

7/10/2015 11:10:12 AM

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015