CBTT gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019

CBTT gia hạn  thời gian công bố BCTC năm 2019

3/13/2019 3:53:35 PM

UBCK NN đã ban hành Văn bản số 1354/UBCK-GSĐC chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

CBTT danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2018

CBTT danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2018

1/28/2019 9:38:33 AM

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP công bố danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2018

Báo cáo quản trị Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo quản trị Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2018

7/20/2018 4:06:39 PM

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP công bố Báo cáo quản trị Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2018

CBTT danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

CBTT danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

7/11/2018 9:46:33 AM

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP công bố danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

7/9/2018 2:56:41 PM

Ngày 04/7/2018, HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP đã ban hành Quyết định số 803/QĐ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

CBTT bổ nhiệm ông LÊ MINH ĐỨC giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

CBTT bổ nhiệm ông LÊ MINH ĐỨC giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

6/28/2018 2:28:25 PM

Ngày 28/6/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã ban hành Quyết định số 789/QĐ-HĐQT bổ nhiệm có thời hạn ông LÊ MINH ĐỨC giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

6/22/2018 3:48:52 PM

Ngày 22/6/2018, tại Hà Nội, cuộc họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã tổ chức thành công

CBTT ông LÊ KHẢ MẠNH – Thành viên HĐQT Tổng công ty nghỉ hưu kể từ ngày 01/6/2018

CBTT ông LÊ KHẢ MẠNH – Thành viên HĐQT Tổng công ty nghỉ hưu kể từ ngày 01/6/2018

6/13/2018 8:43:49 AM

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 08/6/2018 của Bộ Xây dựng về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với ông LÊ KHẢ MẠNH – Thành viên HĐQT Tổng công ty kể từ ngày 01/6/2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

6/12/2018 6:57:55 PM

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018