Thông tin ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN) trân trọng kính gửi thông tin ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể như sau:

1. Sơ yếu lý lịchBản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Ngọc Cương

2. Sơ yếu lý lịch và Bản cung cấp thông tin của ông Ngô Văn Dũng

3. Sơ yếu lý lịchBản cung cấp thông tin của ông Lê Minh Đức

4. Sơ yếu lý lịchBản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Đức Bôn

5. Sơ yếu lý lịchBản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Hữu Hành