Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2019

Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2019

5/3/2019 5:07:16 PM

Ngày 19/4/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 210/CV-ĐKKD chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

4/12/2019 3:06:43 PM

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP xin gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2019 – 2024

CBTT về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019

CBTT về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019

4/12/2019 3:05:25 PM

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP xin gửi tới Quý Cổ đông công văn về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2019 – 2024

Công bố thông tin bất thường

Công bố thông tin bất thường

3/27/2019 3:46:32 PM

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP công bố thông tin bất thường

CBTT gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019

CBTT gia hạn  thời gian công bố BCTC năm 2019

3/13/2019 3:53:35 PM

UBCK NN đã ban hành Văn bản số 1354/UBCK-GSĐC chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

CBTT danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2018

CBTT danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2018

1/28/2019 9:38:33 AM

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP công bố danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2018

Báo cáo quản trị Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo quản trị Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2018

7/20/2018 4:06:39 PM

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP công bố Báo cáo quản trị Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2018

CBTT danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

CBTT danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

7/11/2018 9:46:33 AM

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP công bố danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

7/9/2018 2:56:41 PM

Ngày 04/7/2018, HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP đã ban hành Quyết định số 803/QĐ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018