Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Ngày 22/6/2018, tại Hà Nội, cuộc họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã tổ chức thành công. Tổng công ty xin gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- BIÊN BẢN                            TẢI VỀ         

- NGHỊ QUYẾT                       TẢI VỀ

Trân trng!