Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ nhất

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
 
Ngày 25/6/2014, Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN) - CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.
 
Tổng công ty trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
 
- BIÊN BẢN ĐẠI HỘI                                   TẢI VỀ
- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI                              TẢI VỀ
 
Trân trọng,
 
Tổng công ty VIWASEEN